Termes i condicions d'ús

Condicions generals de contractació

Les presents Condicions Generals de Contractació (d'ara endavant Condicions Generals) regularan la relació comercial que sorgeixi entre RESTAURANT MICHEF d'ara endavant MICHEF i l'usuari o client per la contractació realitzada a través dels formularis que MICHEF posa a la seva disposició en la seva web WWW. MICHEF.CAT

La contractació a través del lloc web de MICHEF, a partir d'ara WWW.MICHEF.CAT, suposarà l'acceptació expressa, pel client o usuari de les pàgines, d'aquestes condicions, com també de les condicions d'ús establertes per a la navegació de l'usuari per la pàgina propietat de MICHEF. Aquestes condicions seran aplicable sense perjudici de l'aplicació de les normes legals sobre la matèria que siguin aplicable para cada cas. Les presents Condicions Generals, estan subjectes al que es disposa a la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, a la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, al Reial decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. Reial decret Legislatiu 1/2007 de 16 de Novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, Reial decret 208/2005, de 25 de febrer sobre aparells elèctrics i electrònics i la gestió dels seus residus: Directiva 2003/96/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de gener de 2003, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics, Directiva 2002/95/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de gener de 2003, sobre restriccions per a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics. ISO 13406-2 sobre les pantalles de plasma, així com a qualsevol altra norma que substitueixi a les anteriors o siguin aplicable a Espanya .MICHEF es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, WWW.MICHEF.CAT es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho considerés oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

Serveis de contractació per internet

Certs continguts de la pàgina web de MICHEF (WWW.MICHEF.CAT) contenen la possibilitat de contractació per Internet.L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a aquest efecte per MICHEF (WWW.MICHEF.CAT).

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel website de MICHEF(WWW.MICHEF.CAT) confereix la condició d'usuari, per la qual s'accepten, des de la navegació per les pàgines de MICHEF(WWW.MICHEF.CAT), totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. Les pàgina web de MICHEF (WWW.MICHEF.CAT) proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s'estendrà a: La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis estesos per MICHEF(WWW.MICHEF.CAT) per a l'accés a certs continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li de a les claus d'accés que hagi obtingut amb l'emplenament dels formularis esmentats. L'ús de de la informació, serveis i dades ofertes per MICHEF(WWW.MICHEF.CAT) contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

Funcionament de la compravenda

OFERTA DE PRODUCTES I REFERÈNCIA DE PREUS

En compliment de la normativa vigent i, especialment de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, WWW.MICHEF.CAT ofereix en la seva apartat Tenda "Online" informació sobre tots els productes en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, WWW.MICHEF.CAT es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen als seus clients a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta forma, els productes oferts a cada moment per la website de WWW.MICHEF.CAT es regiran per les Condicions Generals vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i a qualsevol moment, l'accés als productes esmentats. WWW.MICHEF.CAT s'esforça dins dels seus mitjans a oferir a través de WWW.MICHEF.CAT informació veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que es produís algun error d'aquest tipus, aliè a la voluntat de WWW.MICHEF.CAT, es procediria immediatament a la seva correcció. D'existir un error tipogràfic en algun dels preus mostrats i algun client hagués pres una decisió de compra basada en aquest error, WWW.MICHEF.CAT, li comunicarà al client aquest error i el client tindrà dret a anul·lar la seva compra sense que això li suposi cost algun.

INDICACIÓ DELS PREUS

Cada producte ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l'IVA o qualsevol altre impost que, si escau, sigui aplicable. Els preus indicats en pantalla seran els vigents a cada moment excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment exposat, WWW.MICHEF.CAT ho comunicarà al client, via e-mail, abans de procedir a l'acceptació del producte. Totes les comandes de productes estan subjectes a l'acceptació de la comanda per part de MICHEF (WWW.MICHEF.CAT). WWW.MICHEF.CAT no enviarà cap producte fins que s'hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament.

COSTOS D'ENVIAMENT

El cost de l'enviament no va inclòs en el preu del producte. El cost de l'enviament vindrà determinat segons la zona de lliurament de la comanda.

DISPONIBILITAT

La disponibilitat dels productes oferts per WWW.MICHEF.CAT a través de la seva pàgina web pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que WWW.MICHEF.CAT actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En tal cas, WWW.MICHEF.CAT remetrà un e-mail al client informant-li de la impossibilitat de donar compliment a la comanda. WWW.MICHEF.CAT no enviarà cap producte fins que s'hi hagi CATprobado que s'ha realitzat el pagament. En cas d'impagament pel client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, WWW.MICHEF.CAT podrà suspendre o cancel·lar qualsevol enviament o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per danys o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al client. L'anterior facultat de WWW.MICHEF.CAT en cap cas alliberarà al client de les seves obligacions contractuals en relació amb els pagaments deguts i a la recepció de productes. En cas de produir-se un retard en la recepció o retirada de la mercaderia per part del client, WWW.MICHEF.CAT quedarà facultat per emmagatzemar la mercaderia, per compte i risc del client, en les seves instal·lacions i el client vindrà obligat al pagament de les despeses ocasionades a MICHEF (WWW.MICHEF.COM).

LLIURAMENT DE LA COMANDA

WWW.MICHEF.CAT intentarà sempre complir els terminis previstos per al lliurament del material. L'import del transport vindrà inclòs en la factura del client. El transportista serà el convingut per WWW.MICHEF.CAT
Si el client aprecia qualsevol anomalia en la seva comanda, haurà de realitzar una incidència en el mateix albarà al moment del lliurament, indicant que la comanda no està complet, equivocat o qualsevol altra cosa a tenir en compte i posar-se en contacte amb WWW.MICHEF.CAT per notificar aquesta situació. Si el client no aprecia problemes en la comanda a l'hora de rebre-ho, però en revisar-ho està incomplet a causa del transport, ha de notificar-ho en menys de 24 hores a WWW.MICHEF.CAT; en cas contrari s'entendrà que la Comanda ha estat acceptat de conformitat.

RETARDS PEL TRANSPORT: WWW.MICHEF.CAT no es fa responsable de cap retard originat en el transport per adreça incorrecta o incompleta. Absència del destinatari o persona responsable de la recepció de la comanda. No indicar un número de telèfon de contacte o qualsevol causa aliena al repartidor de WWW.MICHEF.CAT que impedeixi l'accés del repartidor a la zona i adreça de lliurament. Canvis d'adreça pactats directament amb l'agència sense ser comunicats ni autoritzats per WWW.MICHEF.CAT. El client pot optar, si ho desitja, per recollir la comanda pels seus propis mitjans. En aquest cas, ha d'especificar Recollida en restaurant MICHEF, recollida en tenda en el 4º pas ENVIO abans de finalitzar la comanda. Una vegada que WWW.MICHEF.CAT li confirmi que la comanda està preparada per a la seva sortida el client podrà gestionar la seva recollida.

QUIN ÉS EL TERMINI DE LLIURAMENT? El lliurament de la comanda seran 30 minuts aproximadament per a les recollides, 45 minuts per als lliuraments a domicili.

COM PUC REALITZAR EL SEGUIMENT DE LES MEVES COMANDES? El seguiment es pot fer per mitjà de WWW.MICHEF.CAT.

FORMES DE PAGAMENT

Es pot comprar online a través del sistema IUPAY Pagament amb Targeta i Contrareembolso en Metàl·lic o Targeta amb avís previ en les observacions de comanda. Per donar curs a la comanda al més aviat possible és necessari que en el concepte de la transferència surti reflectit el nombre de comanda i que l'import coincideixi exactament amb l'import de la comanda, WWW.MICHEF.COM no es farà responsable pels retards ocasionats per aquest motiu. En cas d'impagament pel client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, WWW.MICHEF.CAT podrà suspendre o cancel·lar qualsevol enviament o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per danys o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al client. L'anterior facultat de WWW.MICHEF.CAT en cap cas alliberarà al client de les seves obligacions contractuals en relació amb els pagaments deguts. En cas de produir-se un retard en la recepció o retirada de la mercaderia per part del client, WWW.MICHEF.CAT quedarà facultat per emmagatzemar la mercaderia, per compte i risc del client, en les seves instal·lacions i el client vindrà obligat al pagament de les despeses ocasionades a WWW.MICHEF.CAT. Els preus indicats en WWW.MICHEF.CAT inclouen IVA, (Despeses d'enviament no inclosos).

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

COM PUC REALITZAR UNA DEVOLUCIÓ DE LA MEVA COMANDA? Es té dret a desistir del contracte en els supòsits previstos legal i reglamentàriament o quan aquest reconegut en l'oferta, promoció, publicitat o en el propi contracte, en cas que un producte estigués en mal estat per circumstàncies alienes, mediambientals, de transport o altres factors. Les despeses de devolució seran a càrrec del consumidor. S'ha de demostrar el mal estat del producte per a la seva devolució. Per a això haurà de remetre el document de revocació emplenat i signat a info@michfef.cat, burofax o carta certificada.

Legislació i jurisdicció aplicable

La relació entre l'usuari i WWW.MICHEF.CAT es regirà per la normativa vigent i d'aplicació al territori de TERRASSA (BARCELONA), sent competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i RESTAURANT MICHEF S.L, els òrgans jurisdiccionals propis del territori de TERRASSA.


Scroll To Top